Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Klauzula Informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rdy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sparwie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dancyh osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej ,,rozporządzeniem" lub ,,RODO" informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Zespół Przedszkolny w Szymanowie, Szymanowo 5, 63-900 Rawicz, telefon kontaktowy: 65 545 34 15, adres email: zpszymanowie@rawicz.eu
 2. Administrator danych informuje, iż został powołany Inspektor Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pani Agnieszka Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lib pisemnie na adres siedziny Administratora, wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu:                                                                                                                                                      a) umożliwienia Pani/Panu odbioru dziecka w sposób zapewniający mu bezpieczeństwo                                                                    b) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka z przedszkola                  na podstawie art.6 1 l;it.e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie pibliczbyn w związku z zapewnieniem bezpieczenstwa dziecka w przedszkolu, które jest zadaniem publicznym wynikającym z art. 102     ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/ opiekuna prawnego.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania dancyh na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres danego roku szkolnego.
 7. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko.
 8. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Pana dane następujące prawa:                                                                          a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych ( art. 15 RODO),                                            b) prawo do żądania sprostownaia ( poprawienia) dancyh osobowych- w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne ( art. 16 RODO),                                                                                                                                                                           c) prawo do żądania  usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie     dancyh osobowych( art. 17 RODO),                                                                                                                                                                     d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych   osobowych ( art. 18 RODO),                                                                                                                                                 e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO ( art. 21 RODO).
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych,                                    ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w spośób zautomatyzowany i nie są poddawane                         profilowaniu.
 11. Dane osobowe nię będą przekazywane do państwa trzeciego. 
Data dodania: 2023-03-22 08:53:32
Data edycji: 2023-03-22 09:30:35
Ilość wyświetleń: 315

"Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat."

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej