Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Plan współpracy z rodzicami

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA  ROK SZKOLNYM 2021/ 2022

PRZEDSZKOLE W DĘBNIE POLSKIM 

                                                                                                                                                        

WSTĘP:

     Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka. To one są odpowiedzialne za wprowadzanie go w świat ludzi dorosłych i uczenie sztuki życia. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie.

Współpraca nauczycieli z rodzicami stanowi jeden z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci, wpływa zarówno na ich postępy w edukacji jak i  zachowanie. Daje również szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako osób odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój najmłodszych.

Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami to jeden z istotnych czynników osiągania przez placówkę oświatową i nauczycieli dobrych wyników wychowania. Sposób organizowania tej współpracy, jej charakter, udział rodziców w życiu przedszkola zależy
w dużej mierze od środowiska, w którym mieści się przedszkole. Środowisko i jego potrzeby powinny wyznaczać nauczycielowi kierunki działań najbardziej korzystne dla dzieci, rodziców i placówki przedszkolnej.

          Nadrzędnym celem tego planu jest zachęcanie rodziców do współpracy w atmosferze zrozumienia i sympatii oraz postrzeganie ich jako cennych partnerów w doskonaleniu działań wychowawczych.

 

Cel ogólny:

Wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego
i harmonijnego rozwoju dzieci.

 

Cele szczegółowe :

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych  przedszkola i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Stworzenie partnerskich relacji między rodzicami a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci.
 • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Przekazywanie informacji na temat wyników diagnozy dzieci 6 letnich.
 • Współudział nauczycieli i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych
 • Poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania placówki oraz oczekiwań względem przedszkola.

 

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznanie dzieci i ich środowiska

 

•        Przeprowadzenie  obserwacji oraz diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

•        Informowanie rodziców o wynikach przeprowadzonej diagnozy.

 

•        Przeprowadzenie ankiety dotyczącej oczekiwań rodziców względem przedszkola

 

•        Rozmowy indywidualne, konsultacje, odbywane z inicjatywy nauczycieli i rodziców: dzielenie się osiągnięciami i niepowodzeniami dziecka, bieżące informacje z życia grupy i o dziecku, rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktycznych i wychowawczych.

 

 

Październik 2021

kwiecień 2022

 

 

 

Listopad 2021

Kwiecień 2022

 

 

Październik 2021

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nauczycielka

 

 

 

 

 

 

 Nauczycielka

 

 

 

 

 Nauczycielka

 

 

 

 

 

 Nauczycielka

 

 

 

 

2.

 

Współdziałanie wraz z rodzicami

 

•        Zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola: Statut, Koncepcja Pracy, Procedury bezpieczeństwa, Program wychowawczo-profilaktyczny. Wprowadzanie w tej dokumentacji  zmian, z inicjatywy rodziców.

 

 

•        Systematyczne aktualizowanie tablic  z wytworami prac plastycznych dzieci.

 

•        Prowadzenie tablic informacyjnych dla rodziców:

•        umieszczanie informacji
o uroczystościach i planowanych wycieczkach,

 

•        wywieszanie artykułów dotyczących zdrowia, wychowania i rozwoju, podziękowań za współpracę.

 

•        Zachęcenie do systematycznego odwiedzania strony internetowej przedszkola.

 

•         Udział rodziców w organizacji  planowanych konkursów, uroczystości, teatrzyków, wycieczek

 

•         Pomoc w zakupie prezentów dla dzieci na różne uroczystości.

 

•        Pozyskiwanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań rodziców oraz poznanie opinii na temat  funkcjonowania placówki, poprzez  różnorodne formy kontaktów
z rodzicami: wywiad, ankieta, skrzynka kontaktowa.

 

Wrzesień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

  ciągu roku

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

 

 W zależności od potrzeb

 

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

 

 

 

Przez cały rok

 

 Nauczycielka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nauczycielka

 

 

 

 

 Nauczycielka

 

Nauczycielka

 

 

 

Nauczycielka

 

 

 

 

 

 

 Nauczycielka

 

 

 

Nauczycielka

 

 

 

 

 

Nauczycielka

Rada Rodziców

 

 

 

Nauczycielka

 

3.

Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych, zajęciach otwartych, spotkaniach grupowych.

 

•        Zapraszanie rodziców na okolicznościowe uroczystości przedszkolne. Wspólna zabawa.

 

 

•         Organizowanie zebrań, zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców oraz dni otwartych w przedszkolu.

 

•        Organizacja festynu rodzinnego.

 

•        Zachęcanie rodziców do czytania
w przedszkolu dzieciom bajek w ramach różnych akcji.

 

•        Udział rodziców w  akcjach charytatywnych: Góra grosza, Paczka dla psiaczka, Zbiór nakrętek itp.

 

•        Udział rodziców i dzieci w dniach adaptacyjnych

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 W ciągu całego roku

 

 

 

Czerwiec 2022

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

 

 

sierpień 2022

 

 Nauczycielka

 

 

 

 

 

 

 Nauczycielka

 

 

 

 

 

 Nauczycielka

Rada Rodziców

 

Nauczycielka

 

 

 

 

 

Nauczycielka

 

 

 

 

 

 

 Nauczycielka

 

4.

Pedagogizacja rodziców.

•        Popularyzacja czytelnictwa pedagogicznego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rodziców; kserowanie ciekawych artykułów, ćwiczeń i zadań dla dzieci.

 

•        Informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola
i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym oraz realizowanych przez nauczycielki w każdym miesiącu.

 

•        Organizacja spotkań grupowych– rozmowy dotyczące osiągnięć dzieci, problemów wychowawczych
i innych wynikających z inicjatywy i zainteresowań rodziców.

 

•        Zapoznanie rodziców z podstawą programową oraz programem wychowania przedszkolnego.

 

•        Organizacja spotkań ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu

 

•        Organizacja warsztatów dla rodziców.

W zależności od potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2021

 

 

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 Nauczycielka

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nauczycielka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nauczycielka

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nauczycielka

 

 

 

 

Dyrektor

 

 Nauczycielka

 

5.

Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców

 

 

 

 

 

•        Ustalenie wysokości składki na Radę Rodziców.

 

•        Udział w planowaniu pracy placówki. Współudział w tworzeniu koncepcji pracy przedszkola

 

•        Pozyskiwanie sponsorów, środków finansowych w celu wzbogacenia bazy materialnej przedszkola.

 

•        Pomoc  w organizowaniu oraz udział w imprezach integracyjnych.

 

Wrzesień 2021

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

W zależności od potrzeb

Dyrektor

 

 

 

Dyrektor

Nauczycielka 

 

 

 

 

Nauczycielka

 

 

 

 

 

 

 Nauczycielka

 

 

Data dodania: 2022-03-22 18:13:59
Ilość wyświetleń: 335

"Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat."

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej