Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Roczny plan pracy

Roczny plan pracy Przedszkola w Szymanowie na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna

 

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2022 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.910 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. po. 1551);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze am.);
 • Statut Zespołu Przedszkolnego w Szymanowie

Zawartość planu      

 

            Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto:

 • kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022
 • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań
 • oczekiwania rodziców względem przedszkola (wyniki ankiety)
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego
 • treści podstawy programowej oraz statut przedszkola.

 

1.

Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2021/2022 wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola

2.

Diagnoza pracy przedszkola na koniec roku szkolnego 2020/2021

3.

Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji przyjętych zadań

1) realizacja programów wychowania przedszkolnego/zapisów podstawy programowej. Wykaz programów przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

2) realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego

4.

Konkursy dla dzieci i nauczycieli

5.

Kalendarz imprez i uroczystości

6.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

7.

Plan współpracy z rodzicami - załącznik

8.

Przydział zajęć i zadań dodatkowych

9.

Zespoły zadaniowe nauczycieli

10.

Harmonogram zebrań rady pedagogicznej

 

 

 

 

 

1.      Cele priorytetowe przedszkola na rok szkolny 2021/2022

 

 1. a) Wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa:

 

 1. Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny, in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat przedszkola oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w przedszkolu. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 1. b) Wynikające z wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola

 

    

 

 1. Prowadzenie zajęć wykorzystując nowatorskie metody nauczania, kontynuacja wybranych elementów planu daltońskiego, metody słoika i makaronu    oraz „Owce w sieci” - projekt edukacyjno – profilaktyczny dotyczący profilaktyki bezpiecznego korzystania z internetu.
 2. W czasie trwania reżimu sanitarnego we współpracy z rodzicami, czytanie bajek on – line w ramach akcji „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” za pomocą komunikatora  Webex Meetings.
 3. Współpraca z rodzicami w celu wzbogacenia wiedzy, zbiorów i pomocy przybliżającym dzieciom omawiana problematykę.
 4. Kontynuacja programu edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” w celu kształtowania u dzieci właściwych postaw i zachowań społecznych i proekologicznych.
 5. W dalszym ciągu otaczać opieka psychologiczno – pedagogiczną wychowanków, rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz wspieranie rodziców w celu zwiększenia efektywności udzielanej pomocy.

 

 

 

2.   Diagnoza pracy przedszkola na koniec roku szkolnego 2021/2022

 

 

 • Baza lokalowa przedszkola i jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętego programu wychowania przedszkolnego
 • Przedszkole jest bezpiecznym miejscem pracy pracowników przedszkola i pobytu dzieci
 • Bezpieczny plac zabaw i teren przy przedszkolu sprzyja codziennym zabawom na świeżym powietrzu i i umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
 • Przedszkole charakteryzuje atrakcyjna oferta edukacyjna, nauczyciele stosują różnorodne,nowoczesne metody aktywizujące rozwój dzieci
 • Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i ustawicznie doskonalą swoje umiejętności.
 • W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy i klimat sprzyjający współpracy na wielu płaszczyznach
 • Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
 • W przedszkolu realizowane są liczne projekty edukacyjne, które wspomagają pracę z dziećmi.
 • Nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi narzędzia i zasoby cyfrowe, które pozwalają przygotować je do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.
 • W przedszkolu systematycznie wzbogaca się zasoby i narzędzia cyfrowe pozwalające nauczycielom realizować proces edukacyjny za pomocą metod kształcenia na odległość
 • Przedszkole wychowuje do wartości oraz kształtuje właściwe postawy dzieci poprzez zajęcia dodatkowe i propagowanie idei wolontariatu
 • Przedszkole działa zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez i uroczystości
 • Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju dzieci
 • Rodzice są zadowoleni z usług przedszkola i chętnie podejmują współpracę oraz wykazują inicjatywy własne na rzecz dzieci i przedszkola. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

 

1) Realizacja przyjętych programów wychowania przedszkolnego, zadań przedszkola oraz zalecanych warunków wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 

Programy wychowania przedszkolnego

 

Zadania do realizacji

Terminy

1.

Przedstawienie przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego wybranych do realizacji w bieżącym roku szkolnym, zgodnych z podstawą programową

Do końca roku szkolnego 2020/2021, przed zebraniem otwierającym nowy rok szkolny

2.

Dopuszczenie przez dyrektora do użytku w  przedszkolu programu/programów wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

 

Załącznik 1:

Wykaz programów przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

Do końca roku szkolnego 2020/2021,

przed zebraniem otwierającym nowy rok szkolny

3.

Realizacja zadań przedszkola wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Wskazanie reprezentatywnych sposobów wykonania zadań przedszkolu przez nauczycieli w sprawozdaniu z pracy dydaktyczno-wychowawczej

Cały rok szkolny

 

Narada podsumowująca rok szkolny

 

4.

Codzienne uwzględnianie w pracy warunków i sposobów realizacji wskazanych w podstawie programowej dotyczących m.in. aranżacji sali, codziennego organizowania zajęć na świeżym powietrzu, organizacji zabaw, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartych na rytmie dnia. 

Cały rok szkolny

5.

Planowanie pracy tj. opracowywanie przez nauczycieli miesięcznych planów pracy wg jednolitych wytycznych opracowanych w przedszkolu. Monitorowanie realizacji podstawy programowej poprzez zamieszczanie w planach odnośników do podstawy i bieżącą weryfikację ich realizacji/nanoszenie uwag w planie.

Do 25-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego realizację planu

       

2) Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego

 

3.2.1 Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny

 

Zadania do realizacji

Terminy

1.

Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in. z programami  wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu, przekazanie broszury nt. podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zakreślenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami. - załącznik

Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i potrzebami w zakresie współpracy. 

Wrzesień/październik

2.

Poznanie opinii rodziców na temat przedszkola i potrzeb w zakresie współpracy oraz możliwości wsparcia przedszkola ze strony rodziców (ankieta)

Wrzesień

3.

Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniach rady pedagogicznej, w celu ustalenia działań i profilaktyki. Zasięgnięcie opinii o funkcjonowaniu dziecka od nauczycieli prowadzących grupę do której uczęszczało wcześniej (jeśli to miało miejsce).

Cały rok szkolny

4.

Udział w projekcie "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" – moduł I

Wrzesień -maj

5.

Organizacja konsultacji dla rodziców w formie zależnej od aktualnych wytycznych GIS

(konsultacje z zachowaniem reżimu sanitarnego lub telefoniczne)

Listopad

styczeń

maj

6.

Opracowanie gazetek ściennych/cyfrowych dla rodziców dotyczących wychowania i wiodących kierunków pracy w przedszkolu/ tworzenie folderów z zakresu psychologii, pedagogiki, porad wspomagających rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci.

Wrzesień-czerwiec

7.

Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola

Cały rok szkolny

8.

Kontynuowanie współpracy z rodzicami jako ekspertami w swoich dziedzinach. Zapraszanie rodziców na spotkania z przedszkolakami, organizowanie wycieczek do miejsc pracy rodziców (doradztwo zawodowe)

Cały rok szkolny

9.

Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem,logopedą.

Zachęcanie rodziców do korzystania ze wspomagania organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

W razie potrzeb

10.

Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów wychowawczych i edukacyjnych.

W razie potrzeb

11.

Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i środowiska rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez systematyczne informowanie o postępach i trudnościach dzieci.

W ciągu roku szkolnego

12.

Spotkanie integracyjne z rodzicami i dziećmi w plenerze,zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS. Wspólne organizowanie uroczystości i imprez zaplanowanych w "Kalendarzu świąt i uroczystości".

Maj

13.

 

wrzesień-maj

Spodziewane efekty:

•        budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie przedszkole – dom

•        budowanie wzajemnego zaufania

•        kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do przedszkola

•        ujednolicenie oddziaływań wychowawczych

•        poznanie warunków domowych i sytuacji rodzinnej dziecka

•        podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców

•        zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców

•        inicjowanie działalności społecznej na rzecz przedszkola

•        zadowolenie rodziców z pracy przedszkola

•        podniesienie efektywności pracy szkoły

•        lepsze poznanie dziecka i jego możliwości rozwojowych i edukacyjnych

 

       

 

3.2.2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie

 

Zadania do realizacji

Terminy

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro

 

1.

Stworzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi kodeksu przedszkolaka, zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Umieszczenie kodeksu w widocznym miejscu na sali i poinformowanie rodziców o obowiązującym kodeksie w wybrany przez nauczyciela sposób (informacja na stronie internetowej/zdjęcie kodeksu/gazetka ścienna). Motywowanie dzieci do respektowania zasad i kształtowanie umiejętności samokontroli.

Wrzesień

2.

Opracowanie i uzgodnienie z rodzicami systemu motywacyjnego w grupie, wspierajacego motywację wewnętrzną dzieci

Wrzesień

3.

Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy np. organizacja urodzin dzieci w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem poprzez komunikator Skype/pisanie listów, zachęcanie dzieci do wysyłania pocztówek do przedszkola/grupy przedszkolnej z miejsc odwiedzanych przez przedszkolaki ze swoimi rodzinami podczas wakacji.

Cały rok szkolny

4.

Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślanie wartości przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem.

Wrzesień

5.

Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych podczas: powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia.

Cały rok szkolny

6.

Wykorzystywanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na ich podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, stosunku do kłamstwa. Np. "O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci" J. Tuwim, "Moi mili" Małgorzata Strzałkowska, "Prawda" Bożena Kozłowska, „Mama ma zmartwienie” Danuta Wawiłow ( do wyboru)

Cały rok szkolny

 

Dostarczanie dzieciom literackich wzorów postępowania ludzi dobrych, prawdomównych. Zachęcanie dzieci do poszukiwania takich osób w swoim najbliższym otoczeniu.

 

7.

Udział w projekcie "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" – moduł V

Luty-maj

8.

Obchody wybranych świąt z "Kalendarza świąt nietypowych" nawiązujących do wartości takich jak dobro/przyjaźń/szacunek np.

Dzień przyjaciela

Dzień postaci z bajek

Dzień osób starszych

 

Wg kalendarza świąt nietypowych

9.

Organizowanie wycieczek do wyboru: muzeum, kina, teatru.  - do wyboru/w zależności od epidemii

Alternatywa – wycieczki wirtualne.

W ciągu roku szkolnego

Spodziewane efekty:

•        nabycie przez dzieci umiejętności odróżniania dobrego zachowania od złego

•        rozwijanie empatii dziecięcej – dziecko dostrzega i reaguje na krzywdę drugiego człowieka

•        nabycie przez dzieci umiejętności nazywania uczuć własnych i drugiego człowieka/podawania przykładów właściwego i niewłaściwego zachowania

•        nabycie przez dzieci umiejętności rozładowania emocji tj. złość 

•        uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego

 

Zadania

Termin

1.

"Co to znaczy być szlachetnym?" - wytłumaczenie dzieciom postawy szlachetności na przykładach zaczerpniętych z życia dzieci.

Wybrany przez nauczyciela

2.

"Przedszkolni Wolontariusze" - promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola.

Wybrany przez nauczyciela

3.

Zapoznanie dzieci z pracą wolontariuszy – zorganizowanie spotkania z osobami działającymi na rzecz środowiska lokalnego/alternatywa on-line.

Wybrany przez nauczyciela

4.

Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim np. "Góra grosza”, "Szlachetna paczka" (Do wyboru)

Wg harmonogramu akcji

5.

Nawiązanie współpracy z instytucjami/fundacjami/stowarzyszeniami działającymi na rzecz lokalnej społeczność i podjęcie wspólnych działań.(wg. planu współpracy)

Wybrany przez nauczyciela

6.

Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie historii życia biskupa z Mirry jako ponadczasowego wzoru dobroczynności

Grudzień

7.

Udział w akcji MEiN: "Razem na święta" zachęcającej dzieci do niesienia pomocy innym, budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

Grudzień

8.

Zorganizowanie akcji na rzecz schroniska - niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, nauka właściwego zachowania wobec nich

Wybrany przez nauczyciela

9.

Dokarmianie ptaków zimą w przedszkolnym ogrodzie. Spotkanie z ornitologiem/alternatywa on-line

grudzień-marzec

10.

Zbiórka nakrętek/makulatury i przekazanie na wybrany cel dobroczynny.

Wybrany przez nauczyciela

Spodziewane efekty:

•   Zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,

•   Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,

•   Kształtowanie postaw prospołecznych

•   Rozwijanie empatii

•   Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

•   Kreowanie roli przedszkola jako centrum lokalnej aktywności

•   Współdziałanie z organizacjami społecznymi

•   Angażowanie się w działania na rzecz społeczności przedszkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem

•   Kształtowanie umiejętności działania zespołowego

 

Kształtowanie dbałości o zdrowie

 

Zadania do realizacji

Termin

Zdrowe odżywianie

 

1.

Realizacja tematyki tygodniowej dotyczącej promowania zdrowego stylu życia dzieci poprzez poszerzenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania się, ukazanie dzieciom wartości zdrowia i potrzeby jego ochrony

 – tematyka tygodniowa na temat zdrowia w każdej grupie.

 

2.

Aranżacja sali/jadalni w taki sposób, aby umożliwiła celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także umożliwianie wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania np. umożliwienie dzieciom wyboru dodatków do pieczywa do śniadań i podwieczorków – w starszych grupach tzw. szwedzki stół – samodzielne przygotowanie kanapek z dostarczonych różnych składników

 

3.

Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych - samodzielne przygotowywanie zdrowych posiłków przez dzieci.  Zachęcanie dzieci do zjadania warzyw, przypominanie o ich znaczeniu dla zdrowia, pobudzanie zmysłu smaku, węchu, wzroku przez samodzielne przygotowywanie i zjadanie ich.

 

4.

Zorganizowanie w każdej grupie kącików do prowadzenia obserwacji i doświadczeń przyrodniczych związanych z hodowlą różnych roślin: fasoli, zbóż, ziół.

 

5.

Promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się poprzez kontakt dzieci z literaturą dziecięcą: opowiadaniami, bajkami, wierszami poruszającymi tematykę zdrowego odżywiania się. Przykłady: „Na straganie” J. Brzechwa, „Dla każdego coś zdrowego”  W. Karaszewski, "Warzywa" K. Roguski

 

6.

Zorganizowanie "Dnia Zdrowego Śniadania" - ukazanie roli śniadanie w codziennej diecie oraz uświadomienie dzieciom,co powinno zawierać, żeby było wartościowe

Listopad

 

 

 

8.

Zorganizowanie spotkania z dietetykiem/alternatywa "on-line" lub prezentacja multimedialna

 

9.

Obchody wybranych świąt z kalendarza świat nietypowych, których celem jest ukazanie wartości zdrowego odżywiania się np.

Dzień marchewki

Dzień mleka

Dzień jabłka

 

Ruch to zdrowie

 

1.

Promowanie zdrowego stylu życia dzieci poprzez rozbudzanie zamiłowania do aktywności fizycznej -  tematyka tygodniowa na temat aktywności fizycznej/sportu w każdej grupie.

W ciagu roku szkolnego

2.

Codzienne ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnorodnych przyborów do ćwiczeń gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej.

W ciagu roku szkolnego

3.

Wykorzystywanie różnorodnych metod służących zdobywaniu doświadczeń twórczych w zakresie ruchu, m.in:  Ruch Rozwijający W. Sherborne, EPR D. Dziamskiej, edukacja kinezjologiczna P. Denisona, metoda M. Ch. Knillów. ( do wyboru)

W ciagu roku szkolnego

4.

Tworzenie warunków sprzyjających aktywności ruchowej i pobytowi na świeżym powietrzu:-organizowanie spacerów i wycieczek (zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS), międzygrupowych zawodów sportowych.

W ciagu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Maj

10.

Udział przedszkola w akcji: "Sprintem do maratonu" organizowanej przez "Bliżej Przedszkole"( wspólnie z projektem „Mały Miś....”)

Maj

 

11.

Zorganizowanie spotkań ze sportowcami/trenerami. Alternatywa on-line/off-line.

Zorganizowanie przy okazji spotkania mini-treningu dla dzieci.

Termin wybrany przez nauczyciela

12.

Zorganizowanie wycieczki na stadion sportowy/boisko szkolne

Termin wybrany przez nauczyciela

 

Higiena

 

1.

Udział przedszkola w "Światowym Dniu Mycia Rąk".  Kształtowanie przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej i przestrzeganie higieny otoczenia: prawidłowe mycie rąk, higiena jamy ustnej, włosów i paznokci, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po wyjściu z toalety.

październik

2.

 

Wg harmonogramu organizatora

3.

Promowanie dbałości o własne ciało poprzez kontakt dzieci z literaturą dziecięcą.

Przykłady: „Grzebień i szczotka”J. Brzechwa, „Przed lusterkiem”A Chruścielewska,  „Ręka rękę myje” T. Fiutowska.

Cały rok szkolny

4.

Organizowanie wycieczek edukacyjnych do apteki/sklepu z artykułami higienicznymi (w momencie sprzyjającej sytuacji pandemicznej. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS). Alternatywa online/of-line

Termin wybrany przez nauczyciela

5.

Spotkanie z lekarzem/pielęgniarką – zapoznanie dzieci z zawodem lekarza/pielęgniarki, zwrócenie uwagi na spożywanie zdrowych produktów, korzystania z ruchu na świeżym powietrzu, przestrzeganie zasad higieny oraz wykazanie związku między chorobą a leczeniem i koniecznością przyjmowania lekarstw. Alternatywa on-line/off-line.

Termin wybrany przez nauczyciela

6.

Nawiązanie współpracy ze stomatologiem: pogadanki na temat dbania o higienę jamy ustnej, nauka prawidłowego mycia zębów, przeglądy stomatologiczne. Alternatywa on-line/off-line.

Termin wybrany przez nauczyciela

Spodziewane efekty:

•        Zapewnienie dobrego samopoczucia dzieci poprzez zaspokojenie jego codziennych potrzeb

•        Zapewnienie dzieciom optymalnej ilości zajęć i zabaw ruchowych

•        Nabycie przez dzieci wiedzy na temat zdrowego odżywiania, ukazanie dzieciom jego wpływu na ich kondycję fizyczną i psychiczną

•        Poznanie przez dzieci i rodziców elementarnych działań związanych z profilaktyką zdrowotną, a także postaw proekologicznych oraz stosowanie ich w życiu codziennym.

•        Promocja zdrowego stylu życia - dzieci i rodzice wiedzą jakie znaczenie ma ruch oraz właściwe żywienie

•        Ujednolicenie działań prozdrowotnych nauczycieli, personelu, rodziców i dzieci

 

 

 

3.2.3 Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.

 

Zadania do realizacji

Terminy

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej

 

1.

ROZTROPNOŚĆ

Organizowanie zabaw i aktywności kształcących umiejętność podejmowania i wdrażania właściwych decyzji.

Projektowanie przez przedszkolaków "Planu dnia w przedszkolu" - rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, wyrażanie szacunku do innych, sprawiedliwe postępowanie.  Wykorzystanie w pracy elementów "Planu daltońskiego"

W ciągu roku szkolnego

2.

SPRAWIEDLIWOŚĆ

Organizowanie zabaw i aktywności kształcących u dzieci postawy fair-play i umiejętności współdziałania z innymi podczas gier i zabaw ruchowych, uczenie szacunku do umiejętności innych dzieci.

Organizowanie aktywności uczących dzieci, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie/podczas grania w grę planszową/czekania na dzień przedszkolnego dyżuru/zgłaszanie się podczas zajęć do odpowiedzi/czekanie na zabranie głosu w trakcie dyskusji.

W ciagu roku szkolnego

3.

MĘSTWO

Organizowanie zabaw i aktywności  uczących dzieci rozwiązywania napotkanych przez nie trudności – zapobieganie postawom zniechęcenia, wzmacnianie dążeń do osiągnięcia obranego przez dzieci celu.

Ukazanie dzieciom postaw męstwa i wdzięczności za jej podjęcie dla dobra społeczeństwa poprzez udział w akcjach:

"Serce za odwagę" - przygotowanie kartek świątecznych dla Powstańców warszawskich i żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, żyjących w Polsce, na Ukrainie, Litwie i Białorusi

"Bohater-On" – akcja, której celem jest uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promowanie historii Polski XX wieku. Zaproszenie żołnierza – mieszkańca wsi

W ciagu roku szkolnego

4.

UMIARKOWANIE

Kształtowanie u dzieci umiejętności mądrego korzystania z posiadanych zasobów i zapobieganie zjawisku konsumpcjonizmu.

"Sztuka wyboru" – aranżowanie sytuacji edukacyjnych

"Skąd się biorą pieniądze" – zajęcia na temat wartości pieniądza i pracy

"Pomyślmy zanim wyrzucimy" – zajęcia plastyczne oparte na idei recyklingu

"Ten prezent zrobię sam/a" – własnoręczne wykonanie prezentu na "Dzień Babci i Dziadka"

"Lista zakupów" – zaprojektowanie obrazkowej listy zakupów, przedstawiającej rzeczy niezbędne dzieciom

W ciągu roku szkolnego

5.

Udział w projekcie: "Mądre bajki z całego świata" https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja/baza-wiedzy/Jak_Znalezc_Dobry_Moment_Na_Rozmowe_O_Uczuciach_I_Emocjach_Z_Dziecmi np.

Roztropność: "Jak skrzaty zaczęły ze sobą współpracować"

Sprawiedliwość: "Jak dwa kangury o mało jednego lasu nie zadeptały"

Męstwo: "Jak mały dzik Danyło przegonił wielkiego niedźwiedzia "

Umiarkowanie: "Jak Maisa z Naimą na jeden dzień życiem się zamieniły" (do wyboru)

W ciągu roku szkolnego

Wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy

 

1.

Realizacja tematyki tygodniowej  - wpisać tematy planowane w grupach np. "Jestem Polakiem i Europejczykiem"

Maj

 

 

Wrzesień

3.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej prezentującej wybrane obiekty dziedzictwa europejskiego i przedstawienie jej dzieciom

Wrzesień/maj

 

 

 

5.

Wyeksponowanie książek, albumów przedstawiających ciekawe miejsca, zabytki z różnych stron Europy

W ciagu roku szkolnego

6.

 

 

7.

"Dziecięca literatura europejska”- zapoznanie z bajkami wybranych państw europejskich.

W ciagu roku szkolnego

Spodziewane efekty:

•                    poznanie życia ludności w krajach Europy,

•                    kształtowanie poczucia przynależności do Europy,

•                    budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi

•                    zdobycie wiedzy o wybranych krajach Europy tj. położenie na mapie Europy, symbole narodowe, stolica, charakterystyczne zabytki oraz zabawy dziecięce, bajki , twórcy danego kraju, potrawy, kultura – muzyka, malarstwo, taniec

 

Edukacja patriotyczna, nauczanie historii oraz poznawanie polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych

 

1.

Realizacja tematyki tygodniowej - wpisać tematy planowane w grupach np. "Polska-moja ojczyzna"

Listopad/maj

2.

Prowadzenie zajęć umożliwiających poznanie:

•   historii państwa polskiego

•   historii Święta Niepodległości 11 listopada

•   symboli narodowych

•   legend o miastach polskich

•   polskich poetów i autorów książek dla dzieci

•   polskich kompozytorów

•   polskich malarzy i rzeźbiarzy

•   polskich naukowców

Stworzenie kącików czasowych do w/w zagadnień.

Cały rok szkolny

3.

Obchody Dnia Niepodległości w przedszkolu przy współudziale rodziców (przygotowanie kokard narodowych/poczęstunku w narodowych barwach).

Listopad

4.

Udział w akcji MEiN: "Szkoła do hymnu" - odśpiewanie hymnu o godz. 11:11 w łączności z przedszkolami w całej Polsce

Listopad

 

 

 

6.

Przekazywania informacji na temat regionów naszego kraju, ludzi ich zamieszkujących za pomocą różnych środków przekazu: legendy, podania, wiersze, baśnie, spotkania z twórcami ludowymi, wycieczki, odwiedzanie muzeów.

W ciągu roku szkolnego

7.

Zapoznawanie ze strojami ludowymi, obrzędami, zwyczajami, gwarą, poznawania wzorów i ornamentów ludowych, tańców i przyśpiewek ludowych.

Maj

8.

Udział w projekcie "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" – moduł realizujący temat patriotyzmu

Listopad-grudzień

9.

Uczenie dzieci rozumienia tożsamości narodowej. Zapoznanie dzieci z historią i teraźniejszością „Małej Ojczyzny” poprzez: zajęcia w trenie, spotkania z ciekawymi ludźmi, stwarzanie warunków i sytuacji sprzyjających integracji ze środowiskiem lokalnym (zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS)

 

 

W ciągu roku szkolnego

Spodziewane efekty:

•        wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną

•        zapoznanie dzieci z najbliższą okolicą

•        uwrażliwienie na piękno ojczystej przyrody

•        rozbudzenie poczucia przynależności narodowej/przybliżanie przeszłości narodu (legendy, podania)

•        zapoznanie z historią powstania państwa polskiego/święta Niepodległości Polski

•        zapoznanie znaczenia symboli narodowych oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski;

•        zapoznanie z regionami kraju i kulturą ludową oraz najważniejszymi w kraju miastami

•        zapoznanie ze świętami oraz związanymi z nimi polskimi tradycjami i obrzędami, kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych

 

       

 

3.2.4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19

w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.

 

 

 

Zadania do realizacji

Terminy

Działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19

 

1.

"Dzień Kropki" -  święto celebrujące inność, kreatywność i rozwijanie ukrytego potencjału, tam gdzie nikt się go nie spodziewa, a więc zróżnicowanych potrzeb rozwojowych

wrzesień

2.

Przeprowadzenie obserwacji/diagnozy wstępnej w oparciu o arkusze będące składową programu wychowania przedszkolnego

wrzesień-październik

3.

Formułowanie wniosków z obserwacji/diagnozy wstępnej – określenie mocnych i słabych stron grupy

listopad

4.

Prowadzenia dla każdego dziecko "Portfolio" zawierającego wytwory dzieci, karty ćwiczeń od momentu rozpoczęcia uczęszczania do przedszkola do jego zakończenia.

 

5.

Badanie rozwoju mowy przez logopedę. Zajęcia logopedyczne: - przeprowadzenie badań przesiewowych - prowadzenie zajęć indywidualnych wg programu pracy logopedy

październik

6.

Informowanie rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków.

wrzesień

7.

Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie. Ustalenie kierunków indywidualnej pracy z dzieckiem

listopad-czerwiec

8.

Zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych podczas bieżącej pracy z dziećmi

W ciagu roku szkolnego

9.

Prace powołanych zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

- planowanie pracy,

- prowadzenie i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych,

- organizowanie spotkań z rodzicami i specjalistami,

- podsumowanie wyników pracy.

Wg harmonogramu zespołu

10.

Diagnoza dojrzałości szkolnej – opracowanie i przekazanie pisemnej informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Do 30.04.2022

11.

Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.

W ciągu roku szkolnego

12.

Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców ukierunkowanych na wspieranie dzieci przeżywających  trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.

W razie potrzeb

Wzmacnianie pozytywnego klimatu przedszkola oraz poczucia bezpieczeństwa

 

1.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez przestrzeganie procedur/instrukcji obowiązujących w przedszkolu oraz odpowiedzialną postawę wszystkich pracowników przedszkola.

Zapoznanie nowych pracowników z dokumentami/bieżąca aktualizacja dokumentów.

Cały rok szkolny

 

2.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapoznanie rodziców przedszkolaków z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu m.in. przyprowadzania i odprowadzania dzieci; zakazie odbierania dzieci przez opiekunów pod wpływem alkoholu. Zamieszczenie procedur na stronie internetowej przedszkola.

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami

3.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapewnienie kanału szybkiej komunikacji na linii: przedszkole – rodzice/opiekunowie prawni przedszkolaków. Uwrażliwienie rodziców na konieczność niezwłocznej aktualizacji numeru kontaktowego w przypadku jego zmiany.

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami

4.

Budowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa w grupie dzięki zabawom integracyjnym

Cały rok szkolny

5.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez organizację wycieczki po budynku przedszkola – zapoznanie z układem pomieszczeń, zasadami korzystania z szatni przedszkolnej, łazienki. Przypomnienie dzieciom o zakazie samowolnego wyjścia z sali przedszkolnej.

wrzesień

 

6.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na placu przedszkolnym – zapoznanie ze sposobem korzystania z urządzeń. Niezwłoczne zgłaszanie przez nauczycieli i pracowników obsługi usterek/konieczności napraw sprzętu

 

7.

Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia – zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji z udziałem straży pożarnej

wrzesień

8.

Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi i sposobami wzywania pomocy w przypadku choroby, pożaru, wypadku

wrzesień

9.

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego spaceru z wykorzystaniem węża spacerowego i kamizelek odblaskowych.  Utrwalenie zasady nie oddalania się bez wiedzy nauczycieli

wrzesień-październik

10.

Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im towarzyszyć w drodze do przedszkolu i domu. Spacer po okolicy. Wycieczka do miasteczka ruchu drogowego, na pobliskie skrzyżowanie, obserwacja przejścia dla pieszych

 

11.

Kształtowanie odpowiednich postaw u dzieci w sytuacji zagrożenia – znajomość numerów ratunkowych

wrzesień-październik

12.

Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – spotkanie z ratownikiem medycznym

 

13.

Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowe na temat: "Niebezpieczne przedmioty"

 

14.

Dbałość o przestrzeganie praw dzieci w przedszkolu, w tym prawo do bezpiecznej nauki i zabawy. Organizacja: "Dnia praw dziecka" w przedszkolu

listopad

15.

Bezpieczne ferie zimowe/bezpieczne wakacje

poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata – zachowanie dzieci podczas burzy,

Styczeń/luty

16.

Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w przedszkolu

Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy indywidualne

 

17.

Rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków oraz diagnozowanie jej pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka;

 

18.

Stworzenie czasowych kącików zainteresowań związanych z bezpieczeństwem.

 

19.

Rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz umiejętności szukania pomocy w sytuacjach trudnych

W ciagu roku szkolnego

20.

Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi.

Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Kształtowanie nawyku przezwyciężania w sobie chęci skorzystania z oferowanych przez nieznajomych korzyści.

 

21.

Dbałość o zdrowie psychiczne dzieci poprzez organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzenie elementów bajkoterapii, muzykoterapii, czytanie dzieciom literatury terapeutycznej, zorganizowanie „Kącika relaksacji/wyciszenia” w salach.

W ciagu roku szkolnego

Spodziewane efekty:

•        rozwijanie umiejętności dbania i troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pobytu w domu, w przedszkolu, na placu zabaw.

•        nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu/wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie niebezpieczeństw i przewidywanie ich skutków .

•        nabycie umiejętności, doświadczenia i wiedzy niezbędnych w życiu codziennym.

•        nabycie pożądanych nawyków i odruchów w sytuacji zagrożenia.

•        kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się dziecka na drodze i w środkach komunikacji publicznej.

•        poznanie zasad zachowania się w obliczu niebezpieczeństw w kontaktach z żywiołami;

•        wyrobienie postawy zaufania wobec pracowników policji, straży pożarnej, znajomość numerów telefonów alarmowych;

•        dostrzeżenie potrzeby ochrony życia i zdrowia własnego oraz kolegów.

 

 

 

 

Korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

Zadania do realizacji

 

1.

Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami:

•   nauczanie w formie konsultacji wspomaganej komputerem,

•   korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych i prac kontrolowanych oraz konsultowania się dziecka z nauczycielem różnymi sposobami (telefon, poczta elektroniczna, Skype),

•   wymiana informacji miedzy nauczycielem, a rodzicem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przesyłanie zadań/ propozycji jako posty,

•   tworzenie poczty grupowej.

 

 

2.

Ustalenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności dzieci, w tym informowania rodziców o postępach dziecka w nauce podczas edukacji zdalnej.

 

3.

Ustalenie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których dzieci i ich rodzice mogą korzystać:

•   materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

•   materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.

 

 

4.

Ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań przedszkola z zakresu kształcenia na odległość – raport tygodniowy.

 

5.

Bezpieczne korzystanie z internetu„Dzień bezpiecznego internetu” – inicjatywa mająca na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego.

luty

6.

Udział w projekcie: "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" - moduł II

 

7.

 

 

8.

Planowanie zajęć z zakresu podstaw kodowania z wykorzystaniem maty do kodowania, gier edukacyjnych

 

9.

 

 

10.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych dzieci poprzez przestrzeganie zapisów "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych" m.in. przechowywanie danych w bezpiecznym miejscu, przetwarzania danych w zakresie nadanym upoważnieniom

 

Spodziewane efekty:

•        wzrost świadomości dzieci o negatywnych konsekwencjach związanych z nadmiernego korzystaniem z internetu/gier komputerowych

•        zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w przedszkolu

•        optymalizacja wypracowanego w przedszkolu systemu nauczania na odległość

 

       

 

3.2.5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Zadania do realizacji

 

1.

Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

 

2.

Opracowanie kodeksu małego ekologa

 

3.

Obchody wybranych świąt z kalendarza świat nietypowych dotyczących ekologii i przyrody. Wykorzystanie scenariuszy zajęć ze strony: "Ekokalendarz" https://www.ekokalendarz.pl/

 

 

 

 

5.

"Akcja-segregacja" – segregowanie papieru w sali/wdrażanie dzieci do oszczędzania papieru i właściwego gospodarowania przyborami dostępnymi na sali

 

6.

Udział w akcji „Sprzątanie Świata” – porządkowanie ogrodu przedszkolnego i otoczenia przedszkola wspólnie z pracownikami przedszkola. Dostrzeganie i ocena przez dzieci piękna otaczającej przyrody.

 

7.

Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w toku bezpośredniej obserwacji

 

8.

Urządzanie kącików przyrody przez cały rok szkolny, zgodnie z tematykami i aktualną porą roku

 

9.

Zajęcia z wykorzystaniem map Polski - zwrócenie uwagi na zróżnicowanie regionów Polski charakteryzujących się różnym ukształtowaniem terenu, bogactwami naturalnymi i różną roślinnością,

 

10.

„Mini-olimpiada ekologiczna"- zorganizowanie międzygrupowego turnieju wiedzy podczas którego przedszkolaki będą miały możliwość wykazania się posiadaną wiedzą na temat ekologii.

 

 

Spodziewane efekty:

•        ukształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie oraz środowisko naturalne/postawa szacunku wobec innych i przyrody

•        rozwijanie zamiłowania do piękna przyrody.

•        poszerzanie wiedzy na temat środowiska dzieci

•        postrzeganie i rozumienie przez dzieci zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie

•        nabieranie odpowiedzialności i troski o otaczający świat zwierząt i roślin.

•        wzrost świadomości zagrożeń ekologicznych

 

       

 

 1. Konkursy dla dzieci i nauczycieli

 

Udział w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne: plastycznych, muzycznych, recytatorskich, przyrodniczych i ekologicznych.

Korzystanie z bazy konkursów na stronach:

https://blizejprzedszkola.pl/konkursy

https://konkursydladzieci.eu/

 

W zależności od możliwości dzieci.

 

5. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2021/2022

Przedszkole w Szymanowie

 

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

Uwagi

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Wrzesień – 01.09.

 

2.

Dzień Kropki

Wrzesień – 15.09

 

3.

Dzień Przedszkolaka

Wrzesień – 20.09

 

4.

Dzień chłopca

Wrzesień

 

5.

Akcja - „Sprzątanie świata”

Wrzesień

 

6.

Wyciecka do lasu  -leśniczy

Wrzesień /październik

 

7.

Dzień Edukacji Narodowej

Październik

 

8.

Światowy dzień mycia rąk

 15.10.

 

9.

Dzień Niepodległości

Listopad

 

10.

Odwiedziny zmarłych

Październik/listopad

 

11.

Andrzejki – poznajemy tradycje

Listopad

 

12.

Mikołajki

Grudzień

 

13.

Spotkanie wigilijne

Grudzień

 

14.

Szanujemy starszych – Dzień Babci i Dziadka

Styczeń

 

15.

Bal karnawałowy

Styczeń

 

16.

Dzień Bezpiecznego internetu

11 luty

 

17.

Rawicz – najbliższa okolica

Styczeń/ luty

 

18.

Dzień Kobiet

Marzec

 

19.

Marzanna – poznajemy tradycje

Marzec

 

20.

Zajączek – kultywujemy tradycje

Kwiecień

 

21.

Światowy Dzień Ziemi

Kwiecień

 

22.

Dzien postaci z bajek

Maj

 

23.

Dzień flagi

Maj

 

24.

Dzień Stażaka – wycieczka do remizy strażackiej

Maj

 

25.

Wizyta w pasiece pszczelarskiej

Maj

 

26

Wycieczka turystyczna

Maj/czerwiec

 

27.

Piknik Rodzinny – Świeto mamy i taty

Maj/ Czerwiec

 

28.

Pożegnanie Starszaków

Czerwiec

 

 

 

 

Przedszkole w Dębnie Polskim

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

Uwagi

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Wrzesień

 

2.

Narodowy Dzień Sportu

Wrzesień

 

3.

Dzień Przedszkolaka

Wrzesień – 20.09

 

4.

Akcja - „Sprzątanie świata”

Wrzesień

 

5.

Dzień chłopca

Wrzesień

 

6.

Wizyta policjantów

Wrzesień /październik

 

7.

Wycieczka do lasu  -leśniczy

Wrzesień /październik

 

8.

Światowy Dzień Uśmiechu

Październik

 

9.

Dzień bezpiecznego komputera

Październik

 

10.

Pasowanie na Przedszkolaka

Październik/listopad

 

11.

Dzień Edukacji Narodowej

Październik

 

12

Dzien Kredki

Listopad

 

13.

Dzień Niepodległości

Listopad

 

14.

Andrzejki

Listopad

 

15.

Wizyta górników

Grudzień

 

16.

Mikołajki

Grudzień

 

17.

Spotkanie wigilijne

Grudzień

 

18.

Szanujemy starszych – Dzień Babci i Dziadka

Styczeń

 

19.

Wycieczka do Rawicza

Styczeń

 

20

Bal karnawałowy

Styczeń/luty

 

21

Walentynki

Luty

 

22

Dzień Kobiet

Marzec

 

23.

Powitanie wiosny

Marzec

 

24.

Wielkanocne śniadanie - Zajączek

Kwiecień

 

25.

Światowy Dzień Ziemi

Kwiecień

 

26.

Dzień Flagi

Maj

 

27.

Dzień Strażaka

Maj

 

28.

Tydzień bibliotek

Maj

 

29.

Pasieka pszczelarska

Maj

 

30.

Dzień Matki

Maj

 

31.

Święto Polskiej Muzyki i Plastyki

Maj

 

32.

Dzień Postaci z Bajek

Maj

 

33.

Dzień Marchewki

Maj

 

34.

Dzień Jabłka

Maj

 

35.

Dzień Mleka

Maj

 

36.

Światowy Dzień Wiatru

Maj

 

37.

Dzień Przyjaciela

Czerwiec

 

38.

Piknik Rodzinny

Czerwiec

 

39.

Wycieczka turystyczna

Maj/Czerwiec

 

40.

Pożegnanie starszaków

Czerwiec

 

 

 

 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

L.p

Instytucje

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi – rodzicami przedszkolaków (plan - doradztwo zawodowe)

 

 

2.

Przedszkole w Szymanowie – Dębno Polskie

 

 

3.

Szkoła Podstawowa w Sierakowie

 

 

4.

Caritas – Kościół św. Andrzeja Boboli

 

 

5.

Akcja Katolicka Przy Parafii Farnej w Rawiczu

 

 

6.

Biblioteka dla dzieci

 

 

7.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

 

 

8.

Nadleśnictwo

 

 

9.

Policja

 

 

10.

Straż pożarna

 

 

11.

Ratownicy medyczni

 

 

12.

Muzeum

 

 

13.

Dom Kultury

 

 

14.

Lokalne firmy

 

 

15.

Lokalne media – promocja przedszkola

 

 

16.

Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rawiczu

 

 

 

 1. Plan współpracy z rodzicami – załącznik nr 1

 

 

 

8. Przydział zadań i zajęć dodatkowych z dziećmi

 

Lp.

Zadanie dodatkowe

Nazwisko i imię nauczyciela

1.

Prowadzenie kroniki przedszkolnej

Beata Niedbała, Alina Klimaszewska

2.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

Beata Niedbała, Alina Klimaszewska

3.

Dekoracja holu

Alina Klimaszewska

4.

Kącik dla rodziców

Beata Niedbała, Alina Klimaszewska

5.

Sprzęt sportowo-rekreacyjny

Beata Niedbała, Alina Klimaszewska

6.

Protokoły rady pedagogicznej

Alina Klimaszewska

 

9. Zespoły zadaniowe nauczycieli

 

Lp.

Nazwa zespołu

Skład zespołu

 Terminy realizacji

1.

Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedegogicznej

Alina Klimaszewska, Alicja Klemczak

 

2.

Zespół do spraw statutu, modyfikacji regulaminów i procedur

Beata Niedbała, Tomasz Machowiak

 

3.

 Zespół do spraw promocji przedszkola

Alina Klimaszewska, Beata Niedbała, Justyna Tokarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej Zespołu Przedszkolnego w Szymanowie w roku szkolnym 2021/2022

 

L.p

Termin

Rodzaj rady pedagogicznej

                      Tematyka    ( propozycje porządku zabrań )

1.

Sierpień

Rada organizacyjna

1. Przypomnienie wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora

2. Zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 2021/2022

3.Zapoznanie z kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022

4.Omówienie spraw organizacyjnych

5.Przydział nauczycielom stałych zajęć edukacyjnych

6.Przedstawienie i zaopiniowanie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu

7.Powołanie , uaktualnienie zespołów zadaniowych, zatwierdzenie

8. Ustalenie zestawów programów wychowania przedszkolnego

9.Nowelizacja statutu, regulaminów

10.Omówienie dokumentacji przebiegu nauczania , wychowania i opieki oraz sposobu jej prowadzenia

11.Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS oraz regulaminy wewnętrzne

12.Omówienie nowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie przedszkolaka

13.Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz organizacji wycieczek przedszkolnych

14.Przegląd pomieszczeń i placu przedszkolnego – stopień przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego

15. Sprawy bieżące.

 

2.

Wrzesień

Rada organizacyjna

1.Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022

2.Przedstawienie planów zespołów zadaniowych

3.Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru pedagogicznego

w tym planu dofinansowania i doskonalenia zawodowego

4.Realizacja podstawy programowej – zadania i obowiązki nauczyciela

5.Sprawy bieżące

3.

Październik/listopad

Rada szkoleniowa

1.Szkolenie rady pedagogicznej. Temat wynikający z zadań pracy przedszkolak

2.Sprawy bieżące – przedstawienie do zaopiniowania założeń planu finansowego na kolejny rok budżetowy

 

4.

Styczeń/luty

Rada półroczna - podsumowująca

1.Informacja dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w pierwszym półroczu

2.Ustalenie wniosków i kierunków zdań do pracy na II półrocze bieżącego roku szkolnego

3.Przedstawienie wyników pracy indywidualnej, wspierającej rozwój dziecka prowadzonej w pierwszym półroczu (pomoc psychologiczno – pedagogiczna), dzielenie się wiedzą, opracowanie dobrych rozwiązań podnoszących jakość pracy

4.Omówienie wyników dokonanych obserwacji rozwoju dziecka

5.Sprawy bieżące

5.

Kwiecień

Rada szkoleniowa

1.Informacja o gotowości szkolnej dzieci

2.Przedstawienie i zaopiniowanie arkusza organizacji pracy na kolejny rok szkolny

3.Szkolenie rady pedagogicznej wg harmonogramu

4.Wydanie opinii  o programach wychowania przedszkolnego realizowanych w bieżącym roku szkolnym

5.Wnioski o dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny

6.

Czerwiec

Rada podsumowująca

1. Sprawozdanie z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego dyrektora za miniony rok szkolny

2. Podsumowanie rocznej pracy przedszkola, wnioski do dalszej pracy

 

 

 

 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Zespołu Przedszkolnego w Szymanowie zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2021/2022 z dnia 31.08.2021 r.

 

Członkowie rady pedagogicznej:

Podpis

      1.Beata Niedbała

 

      2.Alina Klimaszewska

 

      3.Justyna Tokarz

 

      4.Tomasz Machowiak

 

      5.Alicja Klemczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

 

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2022 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.910 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. po. 1551);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze am.);
 • Statut Zespołu Przedszkolnego w Szymanowie

Zawartość planu      

 

            Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto:

 • kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022
 • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań
 • oczekiwania rodziców względem przedszkola (wyniki ankiety)
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego
 • treści podstawy programowej oraz statut przedszkola.

 

1.

Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2021/2022 wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola

2.

Diagnoza pracy przedszkola na koniec roku szkolnego 2020/2021

3.

Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji przyjętych zadań

1) realizacja programów wychowania przedszkolnego/zapisów podstawy programowej. Wykaz programów przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

2) realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego

4.

Konkursy dla dzieci i nauczycieli

5.

Kalendarz imprez i uroczystości

6.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

7.

Plan współpracy z rodzicami - załącznik

8.

Przydział zajęć i zadań dodatkowych

9.

Zespoły zadaniowe nauczycieli

10.

Harmonogram zebrań rady pedagogicznej

 

 

 

 

 

1.      Cele priorytetowe przedszkola na rok szkolny 2021/2022

 

 1. a) Wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa:

 

 1. Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny, in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat przedszkola oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w przedszkolu. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 1. b) Wynikające z wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola

 

    

 

 1. Prowadzenie zajęć wykorzystując nowatorskie metody nauczania, kontynuacja wybranych elementów planu daltońskiego, metody słoika i makaronu    oraz „Owce w sieci” - projekt edukacyjno – profilaktyczny dotyczący profilaktyki bezpiecznego korzystania z internetu.
 2. W czasie trwania reżimu sanitarnego we współpracy z rodzicami, czytanie bajek on – line w ramach akcji „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” za pomocą komunikatora  Webex Meetings.
 3. Współpraca z rodzicami w celu wzbogacenia wiedzy, zbiorów i pomocy przybliżającym dzieciom omawiana problematykę.
 4. Kontynuacja programu edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” w celu kształtowania u dzieci właściwych postaw i zachowań społecznych i proekologicznych.
 5. W dalszym ciągu otaczać opieka psychologiczno – pedagogiczną wychowanków, rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz wspieranie rodziców w celu zwiększenia efektywności udzielanej pomocy.

 

 

 

2.   Diagnoza pracy przedszkola na koniec roku szkolnego 2020/2021

 

 

 • Baza lokalowa przedszkola i jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętego programu wychowania przedszkolnego
 • Przedszkole jest bezpiecznym miejscem pracy pracowników przedszkola i pobytu dzieci
 • Bezpieczny plac zabaw i teren przy przedszkolu sprzyja codziennym zabawom na świeżym powietrzu i i umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
 • Przedszkole charakteryzuje atrakcyjna oferta edukacyjna, nauczyciele stosują różnorodne,nowoczesne metody aktywizujące rozwój dzieci
 • Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i ustawicznie doskonalą swoje umiejętności.
 • W przedszkolu panuje dobra atmosfera pracy i klimat sprzyjający współpracy na wielu płaszczyznach
 • Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
 • W przedszkolu realizowane są liczne projekty edukacyjne, które wspomagają pracę z dziećmi.
 • Nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi narzędzia i zasoby cyfrowe, które pozwalają przygotować je do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.
 • W przedszkolu systematycznie wzbogaca się zasoby i narzędzia cyfrowe pozwalające nauczycielom realizować proces edukacyjny za pomocą metod kształcenia na odległość
 • Przedszkole wychowuje do wartości oraz kształtuje właściwe postawy dzieci poprzez zajęcia dodatkowe i propagowanie idei wolontariatu
 • Przedszkole działa zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez i uroczystości
 • Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju dzieci
 • Rodzice są zadowoleni z usług przedszkola i chętnie podejmują współpracę oraz wykazują inicjatywy własne na rzecz dzieci i przedszkola. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

 

1) Realizacja przyjętych programów wychowania przedszkolnego, zadań przedszkola oraz zalecanych warunków wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 

Programy wychowania przedszkolnego

 

Zadania do realizacji

Terminy

1.

Przedstawienie przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego wybranych do realizacji w bieżącym roku szkolnym, zgodnych z podstawą programową

Do końca roku szkolnego 2020/2021, przed zebraniem otwierającym nowy rok szkolny

2.

Dopuszczenie przez dyrektora do użytku w  przedszkolu programu/programów wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

 

Załącznik 1:

Wykaz programów przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

Do końca roku szkolnego 2020/2021,

przed zebraniem otwierającym nowy rok szkolny

3.

Realizacja zadań przedszkola wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Wskazanie reprezentatywnych sposobów wykonania zadań przedszkolu przez nauczycieli w sprawozdaniu z pracy dydaktyczno-wychowawczej

Cały rok szkolny

 

Narada podsumowująca rok szkolny

 

4.

Codzienne uwzględnianie w pracy warunków i sposobów realizacji wskazanych w podstawie programowej dotyczących m.in. aranżacji sali, codziennego organizowania zajęć na świeżym powietrzu, organizacji zabaw, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartych na rytmie dnia. 

Cały rok szkolny

5.

Planowanie pracy tj. opracowywanie przez nauczycieli miesięcznych planów pracy wg jednolitych wytycznych opracowanych w przedszkolu. Monitorowanie realizacji podstawy programowej poprzez zamieszczanie w planach odnośników do podstawy i bieżącą weryfikację ich realizacji/nanoszenie uwag w planie.

Do 25-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego realizację planu

       

2) Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego

 

3.2.1 Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny

 

Zadania do realizacji

Terminy

1.

Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in. z programami  wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu, przekazanie broszury nt. podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zakreślenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami. - załącznik

Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i potrzebami w zakresie współpracy. 

Wrzesień/październik

2.

Poznanie opinii rodziców na temat przedszkola i potrzeb w zakresie współpracy oraz możliwości wsparcia przedszkola ze strony rodziców (ankieta)

Wrzesień

3.

Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniach rady pedagogicznej, w celu ustalenia działań i profilaktyki. Zasięgnięcie opinii o funkcjonowaniu dziecka od nauczycieli prowadzących grupę do której uczęszczało wcześniej (jeśli to miało miejsce).

Cały rok szkolny

4.

Udział w projekcie "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" – moduł I

Wrzesień -maj

5.

Organizacja konsultacji dla rodziców w formie zależnej od aktualnych wytycznych GIS

(konsultacje z zachowaniem reżimu sanitarnego lub telefoniczne)

Listopad

styczeń

maj

6.

Opracowanie gazetek ściennych/cyfrowych dla rodziców dotyczących wychowania i wiodących kierunków pracy w przedszkolu/ tworzenie folderów z zakresu psychologii, pedagogiki, porad wspomagających rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci.

Wrzesień-czerwiec

7.

Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola

Cały rok szkolny

8.

Kontynuowanie współpracy z rodzicami jako ekspertami w swoich dziedzinach. Zapraszanie rodziców na spotkania z przedszkolakami, organizowanie wycieczek do miejsc pracy rodziców (doradztwo zawodowe)

Cały rok szkolny

9.

Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem,logopedą.

Zachęcanie rodziców do korzystania ze wspomagania organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

W razie potrzeb

10.

Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów wychowawczych i edukacyjnych.

W razie potrzeb

11.

Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i środowiska rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez systematyczne informowanie o postępach i trudnościach dzieci.

W ciągu roku szkolnego

12.

Spotkanie integracyjne z rodzicami i dziećmi w plenerze,zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS. Wspólne organizowanie uroczystości i imprez zaplanowanych w "Kalendarzu świąt i uroczystości".

Maj

13.

 

wrzesień-maj

Spodziewane efekty:

•        budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie przedszkole – dom

•        budowanie wzajemnego zaufania

•        kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do przedszkola

•        ujednolicenie oddziaływań wychowawczych

•        poznanie warunków domowych i sytuacji rodzinnej dziecka

•        podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców

•        zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców

•        inicjowanie działalności społecznej na rzecz przedszkola

•        zadowolenie rodziców z pracy przedszkola

•        podniesienie efektywności pracy szkoły

•        lepsze poznanie dziecka i jego możliwości rozwojowych i edukacyjnych

 

       

 

3.2.2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie

 

Zadania do realizacji

Terminy

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro

 

1.

Stworzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi kodeksu przedszkolaka, zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Umieszczenie kodeksu w widocznym miejscu na sali i poinformowanie rodziców o obowiązującym kodeksie w wybrany przez nauczyciela sposób (informacja na stronie internetowej/zdjęcie kodeksu/gazetka ścienna). Motywowanie dzieci do respektowania zasad i kształtowanie umiejętności samokontroli.

Wrzesień

2.

Opracowanie i uzgodnienie z rodzicami systemu motywacyjnego w grupie, wspierajacego motywację wewnętrzną dzieci

Wrzesień

3.

Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy np. organizacja urodzin dzieci w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem poprzez komunikator Skype/pisanie listów, zachęcanie dzieci do wysyłania pocztówek do przedszkola/grupy przedszkolnej z miejsc odwiedzanych przez przedszkolaki ze swoimi rodzinami podczas wakacji.

Cały rok szkolny

4.

Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślanie wartości przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem.

Wrzesień

5.

Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych podczas: powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia.

Cały rok szkolny

6.

Wykorzystywanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na ich podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, stosunku do kłamstwa. Np. "O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci" J. Tuwim, "Moi mili" Małgorzata Strzałkowska, "Prawda" Bożena Kozłowska, „Mama ma zmartwienie” Danuta Wawiłow ( do wyboru)

Cały rok szkolny

 

Dostarczanie dzieciom literackich wzorów postępowania ludzi dobrych, prawdomównych. Zachęcanie dzieci do poszukiwania takich osób w swoim najbliższym otoczeniu.

 

7.

Udział w projekcie "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" – moduł V

Luty-maj

8.

Obchody wybranych świąt z "Kalendarza świąt nietypowych" nawiązujących do wartości takich jak dobro/przyjaźń/szacunek np.

Dzień przyjaciela

Dzień postaci z bajek

Dzień osób starszych

 

Wg kalendarza świąt nietypowych

9.

Organizowanie wycieczek do wyboru: muzeum, kina, teatru.  - do wyboru/w zależności od epidemii

Alternatywa – wycieczki wirtualne.

W ciągu roku szkolnego

Spodziewane efekty:

•        nabycie przez dzieci umiejętności odróżniania dobrego zachowania od złego

•        rozwijanie empatii dziecięcej – dziecko dostrzega i reaguje na krzywdę drugiego człowieka

•        nabycie przez dzieci umiejętności nazywania uczuć własnych i drugiego człowieka/podawania przykładów właściwego i niewłaściwego zachowania

•        nabycie przez dzieci umiejętności rozładowania emocji tj. złość 

•        uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego

 

Zadania

Termin

1.

"Co to znaczy być szlachetnym?" - wytłumaczenie dzieciom postawy szlachetności na przykładach zaczerpniętych z życia dzieci.

Wybrany przez nauczyciela

2.

"Przedszkolni Wolontariusze" - promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola.

Wybrany przez nauczyciela

3.

Zapoznanie dzieci z pracą wolontariuszy – zorganizowanie spotkania z osobami działającymi na rzecz środowiska lokalnego/alternatywa on-line.

Wybrany przez nauczyciela

4.

Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim np. "Góra grosza”, "Szlachetna paczka" (Do wyboru)

Wg harmonogramu akcji

5.

Nawiązanie współpracy z instytucjami/fundacjami/stowarzyszeniami działającymi na rzecz lokalnej społeczność i podjęcie wspólnych działań.(wg. planu współpracy)

Wybrany przez nauczyciela

6.

Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie historii życia biskupa z Mirry jako ponadczasowego wzoru dobroczynności

Grudzień

7.

Udział w akcji MEiN: "Razem na święta" zachęcającej dzieci do niesienia pomocy innym, budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

Grudzień

8.

Zorganizowanie akcji na rzecz schroniska - niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, nauka właściwego zachowania wobec nich

Wybrany przez nauczyciela

9.

Dokarmianie ptaków zimą w przedszkolnym ogrodzie. Spotkanie z ornitologiem/alternatywa on-line

grudzień-marzec

10.

Zbiórka nakrętek/makulatury i przekazanie na wybrany cel dobroczynny.

Wybrany przez nauczyciela

Spodziewane efekty:

•   Zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,

•   Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,

•   Kształtowanie postaw prospołecznych

•   Rozwijanie empatii

•   Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

•   Kreowanie roli przedszkola jako centrum lokalnej aktywności

•   Współdziałanie z organizacjami społecznymi

•   Angażowanie się w działania na rzecz społeczności przedszkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem

•   Kształtowanie umiejętności działania zespołowego

 

Kształtowanie dbałości o zdrowie

 

Zadania do realizacji

Termin

Zdrowe odżywianie

 

1.

Realizacja tematyki tygodniowej dotyczącej promowania zdrowego stylu życia dzieci poprzez poszerzenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania się, ukazanie dzieciom wartości zdrowia i potrzeby jego ochrony

 – tematyka tygodniowa na temat zdrowia w każdej grupie.

 

2.

Aranżacja sali/jadalni w taki sposób, aby umożliwiła celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także umożliwianie wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania np. umożliwienie dzieciom wyboru dodatków do pieczywa do śniadań i podwieczorków – w starszych grupach tzw. szwedzki stół – samodzielne przygotowanie kanapek z dostarczonych różnych składników

 

3.

Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych - samodzielne przygotowywanie zdrowych posiłków przez dzieci.  Zachęcanie dzieci do zjadania warzyw, przypominanie o ich znaczeniu dla zdrowia, pobudzanie zmysłu smaku, węchu, wzroku przez samodzielne przygotowywanie i zjadanie ich.

 

4.

Zorganizowanie w każdej grupie kącików do prowadzenia obserwacji i doświadczeń przyrodniczych związanych z hodowlą różnych roślin: fasoli, zbóż, ziół.

 

5.

Promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się poprzez kontakt dzieci z literaturą dziecięcą: opowiadaniami, bajkami, wierszami poruszającymi tematykę zdrowego odżywiania się. Przykłady: „Na straganie” J. Brzechwa, „Dla każdego coś zdrowego”  W. Karaszewski, "Warzywa" K. Roguski

 

6.

Zorganizowanie "Dnia Zdrowego Śniadania" - ukazanie roli śniadanie w codziennej diecie oraz uświadomienie dzieciom,co powinno zawierać, żeby było wartościowe

Listopad

 

 

 

8.

Zorganizowanie spotkania z dietetykiem/alternatywa "on-line" lub prezentacja multimedialna

 

9.

Obchody wybranych świąt z kalendarza świat nietypowych, których celem jest ukazanie wartości zdrowego odżywiania się np.

Dzień marchewki

Dzień mleka

Dzień jabłka

 

Ruch to zdrowie

 

1.

Promowanie zdrowego stylu życia dzieci poprzez rozbudzanie zamiłowania do aktywności fizycznej -  tematyka tygodniowa na temat aktywności fizycznej/sportu w każdej grupie.

W ciagu roku szkolnego

2.

Codzienne ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnorodnych przyborów do ćwiczeń gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej.

W ciagu roku szkolnego

3.

Wykorzystywanie różnorodnych metod służących zdobywaniu doświadczeń twórczych w zakresie ruchu, m.in:  Ruch Rozwijający W. Sherborne, EPR D. Dziamskiej, edukacja kinezjologiczna P. Denisona, metoda M. Ch. Knillów. ( do wyboru)

W ciagu roku szkolnego

4.

Tworzenie warunków sprzyjających aktywności ruchowej i pobytowi na świeżym powietrzu:-organizowanie spacerów i wycieczek (zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS), międzygrupowych zawodów sportowych.

W ciagu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Maj

10.

Udział przedszkola w akcji: "Sprintem do maratonu" organizowanej przez "Bliżej Przedszkole"( wspólnie z projektem „Mały Miś....”)

Maj

 

11.

Zorganizowanie spotkań ze sportowcami/trenerami. Alternatywa on-line/off-line.

Zorganizowanie przy okazji spotkania mini-treningu dla dzieci.

Termin wybrany przez nauczyciela

12.

Zorganizowanie wycieczki na stadion sportowy/boisko szkolne

Termin wybrany przez nauczyciela

 

Higiena

 

1.

Udział przedszkola w "Światowym Dniu Mycia Rąk".  Kształtowanie przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej i przestrzeganie higieny otoczenia: prawidłowe mycie rąk, higiena jamy ustnej, włosów i paznokci, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po wyjściu z toalety.

październik

2.

 

Wg harmonogramu organizatora

3.

Promowanie dbałości o własne ciało poprzez kontakt dzieci z literaturą dziecięcą.

Przykłady: „Grzebień i szczotka”J. Brzechwa, „Przed lusterkiem”A Chruścielewska,  „Ręka rękę myje” T. Fiutowska.

Cały rok szkolny

4.

Organizowanie wycieczek edukacyjnych do apteki/sklepu z artykułami higienicznymi (w momencie sprzyjającej sytuacji pandemicznej. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS). Alternatywa online/of-line

Termin wybrany przez nauczyciela

5.

Spotkanie z lekarzem/pielęgniarką – zapoznanie dzieci z zawodem lekarza/pielęgniarki, zwrócenie uwagi na spożywanie zdrowych produktów, korzystania z ruchu na świeżym powietrzu, przestrzeganie zasad higieny oraz wykazanie związku między chorobą a leczeniem i koniecznością przyjmowania lekarstw. Alternatywa on-line/off-line.

Termin wybrany przez nauczyciela

6.

Nawiązanie współpracy ze stomatologiem: pogadanki na temat dbania o higienę jamy ustnej, nauka prawidłowego mycia zębów, przeglądy stomatologiczne. Alternatywa on-line/off-line.

Termin wybrany przez nauczyciela

Spodziewane efekty:

•        Zapewnienie dobrego samopoczucia dzieci poprzez zaspokojenie jego codziennych potrzeb

•        Zapewnienie dzieciom optymalnej ilości zajęć i zabaw ruchowych

•        Nabycie przez dzieci wiedzy na temat zdrowego odżywiania, ukazanie dzieciom jego wpływu na ich kondycję fizyczną i psychiczną

•        Poznanie przez dzieci i rodziców elementarnych działań związanych z profilaktyką zdrowotną, a także postaw proekologicznych oraz stosowanie ich w życiu codziennym.

•        Promocja zdrowego stylu życia - dzieci i rodzice wiedzą jakie znaczenie ma ruch oraz właściwe żywienie

•        Ujednolicenie działań prozdrowotnych nauczycieli, personelu, rodziców i dzieci

 

 

 

3.2.3 Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.

 

Zadania do realizacji

Terminy

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej

 

1.

ROZTROPNOŚĆ

Organizowanie zabaw i aktywności kształcących umiejętność podejmowania i wdrażania właściwych decyzji.

Projektowanie przez przedszkolaków "Planu dnia w przedszkolu" - rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, wyrażanie szacunku do innych, sprawiedliwe postępowanie.  Wykorzystanie w pracy elementów "Planu daltońskiego"

W ciągu roku szkolnego

2.

SPRAWIEDLIWOŚĆ

Organizowanie zabaw i aktywności kształcących u dzieci postawy fair-play i umiejętności współdziałania z innymi podczas gier i zabaw ruchowych, uczenie szacunku do umiejętności innych dzieci.

Organizowanie aktywności uczących dzieci, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie/podczas grania w grę planszową/czekania na dzień przedszkolnego dyżuru/zgłaszanie się podczas zajęć do odpowiedzi/czekanie na zabranie głosu w trakcie dyskusji.

W ciagu roku szkolnego

3.

MĘSTWO

Organizowanie zabaw i aktywności  uczących dzieci rozwiązywania napotkanych przez nie trudności – zapobieganie postawom zniechęcenia, wzmacnianie dążeń do osiągnięcia obranego przez dzieci celu.

Ukazanie dzieciom postaw męstwa i wdzięczności za jej podjęcie dla dobra społeczeństwa poprzez udział w akcjach:

"Serce za odwagę" - przygotowanie kartek świątecznych dla Powstańców warszawskich i żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, żyjących w Polsce, na Ukrainie, Litwie i Białorusi

"Bohater-On" – akcja, której celem jest uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promowanie historii Polski XX wieku. Zaproszenie żołnierza – mieszkańca wsi

W ciagu roku szkolnego

4.

UMIARKOWANIE

Kształtowanie u dzieci umiejętności mądrego korzystania z posiadanych zasobów i zapobieganie zjawisku konsumpcjonizmu.

"Sztuka wyboru" – aranżowanie sytuacji edukacyjnych

"Skąd się biorą pieniądze" – zajęcia na temat wartości pieniądza i pracy

"Pomyślmy zanim wyrzucimy" – zajęcia plastyczne oparte na idei recyklingu

"Ten prezent zrobię sam/a" – własnoręczne wykonanie prezentu na "Dzień Babci i Dziadka"

"Lista zakupów" – zaprojektowanie obrazkowej listy zakupów, przedstawiającej rzeczy niezbędne dzieciom

W ciągu roku szkolnego

5.

Udział w projekcie: "Mądre bajki z całego świata" https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja/baza-wiedzy/Jak_Znalezc_Dobry_Moment_Na_Rozmowe_O_Uczuciach_I_Emocjach_Z_Dziecmi np.

Roztropność: "Jak skrzaty zaczęły ze sobą współpracować"

Sprawiedliwość: "Jak dwa kangury o mało jednego lasu nie zadeptały"

Męstwo: "Jak mały dzik Danyło przegonił wielkiego niedźwiedzia "

Umiarkowanie: "Jak Maisa z Naimą na jeden dzień życiem się zamieniły" (do wyboru)

W ciągu roku szkolnego

Wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy

 

1.

Realizacja tematyki tygodniowej  - wpisać tematy planowane w grupach np. "Jestem Polakiem i Europejczykiem"

Maj

 

 

Wrzesień

3.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej prezentującej wybrane obiekty dziedzictwa europejskiego i przedstawienie jej dzieciom

Wrzesień/maj

 

 

 

5.

Wyeksponowanie książek, albumów przedstawiających ciekawe miejsca, zabytki z różnych stron Europy

W ciagu roku szkolnego

6.

 

 

7.

"Dziecięca literatura europejska”- zapoznanie z bajkami wybranych państw europejskich.

W ciagu roku szkolnego

Spodziewane efekty:

•                    poznanie życia ludności w krajach Europy,

•                    kształtowanie poczucia przynależności do Europy,

•                    budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi

•                    zdobycie wiedzy o wybranych krajach Europy tj. położenie na mapie Europy, symbole narodowe, stolica, charakterystyczne zabytki oraz zabawy dziecięce, bajki , twórcy danego kraju, potrawy, kultura – muzyka, malarstwo, taniec

 

Edukacja patriotyczna, nauczanie historii oraz poznawanie polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych

 

1.

Realizacja tematyki tygodniowej - wpisać tematy planowane w grupach np. "Polska-moja ojczyzna"

Listopad/maj

2.

Prowadzenie zajęć umożliwiających poznanie:

•   historii państwa polskiego

•   historii Święta Niepodległości 11 listopada

•   symboli narodowych

•   legend o miastach polskich

•   polskich poetów i autorów książek dla dzieci

•   polskich kompozytorów

•   polskich malarzy i rzeźbiarzy

•   polskich naukowców

Stworzenie kącików czasowych do w/w zagadnień.

Cały rok szkolny

3.

Obchody Dnia Niepodległości w przedszkolu przy współudziale rodziców (przygotowanie kokard narodowych/poczęstunku w narodowych barwach).

Listopad

4.

Udział w akcji MEiN: "Szkoła do hymnu" - odśpiewanie hymnu o godz. 11:11 w łączności z przedszkolami w całej Polsce

Listopad

 

 

 

6.

Przekazywania informacji na temat regionów naszego kraju, ludzi ich zamieszkujących za pomocą różnych środków przekazu: legendy, podania, wiersze, baśnie, spotkania z twórcami ludowymi, wycieczki, odwiedzanie muzeów.

W ciągu roku szkolnego

7.

Zapoznawanie ze strojami ludowymi, obrzędami, zwyczajami, gwarą, poznawania wzorów i ornamentów ludowych, tańców i przyśpiewek ludowych.

Maj

8.

Udział w projekcie "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" – moduł realizujący temat patriotyzmu

Listopad-grudzień

9.

Uczenie dzieci rozumienia tożsamości narodowej. Zapoznanie dzieci z historią i teraźniejszością „Małej Ojczyzny” poprzez: zajęcia w trenie, spotkania z ciekawymi ludźmi, stwarzanie warunków i sytuacji sprzyjających integracji ze środowiskiem lokalnym (zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS)

 

 

W ciągu roku szkolnego

Spodziewane efekty:

•        wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną

•        zapoznanie dzieci z najbliższą okolicą

•        uwrażliwienie na piękno ojczystej przyrody

•        rozbudzenie poczucia przynależności narodowej/przybliżanie przeszłości narodu (legendy, podania)

•        zapoznanie z historią powstania państwa polskiego/święta Niepodległości Polski

•        zapoznanie znaczenia symboli narodowych oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski;

•        zapoznanie z regionami kraju i kulturą ludową oraz najważniejszymi w kraju miastami

•        zapoznanie ze świętami oraz związanymi z nimi polskimi tradycjami i obrzędami, kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych

 

       

 

3.2.4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19

w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.

 

 

 

Zadania do realizacji

Terminy

Działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19

 

1.

"Dzień Kropki" -  święto celebrujące inność, kreatywność i rozwijanie ukrytego potencjału, tam gdzie nikt się go nie spodziewa, a więc zróżnicowanych potrzeb rozwojowych

wrzesień

2.

Przeprowadzenie obserwacji/diagnozy wstępnej w oparciu o arkusze będące składową programu wychowania przedszkolnego

wrzesień-październik

3.

Formułowanie wniosków z obserwacji/diagnozy wstępnej – określenie mocnych i słabych stron grupy

listopad

4.

Prowadzenia dla każdego dziecko "Portfolio" zawierającego wytwory dzieci, karty ćwiczeń od momentu rozpoczęcia uczęszczania do przedszkola do jego zakończenia.

 

5.

Badanie rozwoju mowy przez logopedę. Zajęcia logopedyczne: - przeprowadzenie badań przesiewowych - prowadzenie zajęć indywidualnych wg programu pracy logopedy

październik

6.

Informowanie rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków.

wrzesień

7.

Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie. Ustalenie kierunków indywidualnej pracy z dzieckiem

listopad-czerwiec

8.

Zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych podczas bieżącej pracy z dziećmi

W ciagu roku szkolnego

9.

Prace powołanych zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

- planowanie pracy,

- prowadzenie i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych,

- organizowanie spotkań z rodzicami i specjalistami,

- podsumowanie wyników pracy.

Wg harmonogramu zespołu

10.

Diagnoza dojrzałości szkolnej – opracowanie i przekazanie pisemnej informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Do 30.04.2022

11.

Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.

W ciągu roku szkolnego

12.

Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców ukierunkowanych na wspieranie dzieci przeżywających  trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.

W razie potrzeb

Wzmacnianie pozytywnego klimatu przedszkola oraz poczucia bezpieczeństwa

 

1.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez przestrzeganie procedur/instrukcji obowiązujących w przedszkolu oraz odpowiedzialną postawę wszystkich pracowników przedszkola.

Zapoznanie nowych pracowników z dokumentami/bieżąca aktualizacja dokumentów.

Cały rok szkolny

 

2.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapoznanie rodziców przedszkolaków z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu m.in. przyprowadzania i odprowadzania dzieci; zakazie odbierania dzieci przez opiekunów pod wpływem alkoholu. Zamieszczenie procedur na stronie internetowej przedszkola.

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami

3.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapewnienie kanału szybkiej komunikacji na linii: przedszkole – rodzice/opiekunowie prawni przedszkolaków. Uwrażliwienie rodziców na konieczność niezwłocznej aktualizacji numeru kontaktowego w przypadku jego zmiany.

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami

4.

Budowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa w grupie dzięki zabawom integracyjnym

Cały rok szkolny

5.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez organizację wycieczki po budynku przedszkola – zapoznanie z układem pomieszczeń, zasadami korzystania z szatni przedszkolnej, łazienki. Przypomnienie dzieciom o zakazie samowolnego wyjścia z sali przedszkolnej.

wrzesień

 

6.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na placu przedszkolnym – zapoznanie ze sposobem korzystania z urządzeń. Niezwłoczne zgłaszanie przez nauczycieli i pracowników obsługi usterek/konieczności napraw sprzętu

 

7.

Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia – zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji z udziałem straży pożarnej

wrzesień

8.

Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi i sposobami wzywania pomocy w przypadku choroby, pożaru, wypadku

wrzesień

9.

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego spaceru z wykorzystaniem węża spacerowego i kamizelek odblaskowych.  Utrwalenie zasady nie oddalania się bez wiedzy nauczycieli

wrzesień-październik

10.

Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im towarzyszyć w drodze do przedszkolu i domu. Spacer po okolicy. Wycieczka do miasteczka ruchu drogowego, na pobliskie skrzyżowanie, obserwacja przejścia dla pieszych

 

11.

Kształtowanie odpowiednich postaw u dzieci w sytuacji zagrożenia – znajomość numerów ratunkowych

wrzesień-październik

12.

Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – spotkanie z ratownikiem medycznym

 

13.

Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowe na temat: "Niebezpieczne przedmioty"

 

14.

Dbałość o przestrzeganie praw dzieci w przedszkolu, w tym prawo do bezpiecznej nauki i zabawy. Organizacja: "Dnia praw dziecka" w przedszkolu

listopad

15.

Bezpieczne ferie zimowe/bezpieczne wakacje

poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata – zachowanie dzieci podczas burzy,

Styczeń/luty

16.

Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w przedszkolu

Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy indywidualne

 

17.

Rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków oraz diagnozowanie jej pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka;

 

18.

Stworzenie czasowych kącików zainteresowań związanych z bezpieczeństwem.

 

19.

Rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz umiejętności szukania pomocy w sytuacjach trudnych

W ciagu roku szkolnego

20.

Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi.

Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Kształtowanie nawyku przezwyciężania w sobie chęci skorzystania z oferowanych przez nieznajomych korzyści.

 

21.

Dbałość o zdrowie psychiczne dzieci poprzez organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzenie elementów bajkoterapii, muzykoterapii, czytanie dzieciom literatury terapeutycznej, zorganizowanie „Kącika relaksacji/wyciszenia” w salach.

W ciagu roku szkolnego

Spodziewane efekty:

•        rozwijanie umiejętności dbania i troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pobytu w domu, w przedszkolu, na placu zabaw.

•        nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu/wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie niebezpieczeństw i przewidywanie ich skutków .

•        nabycie umiejętności, doświadczenia i wiedzy niezbędnych w życiu codziennym.

•        nabycie pożądanych nawyków i odruchów w sytuacji zagrożenia.

•        kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się dziecka na drodze i w środkach komunikacji publicznej.

•        poznanie zasad zachowania się w obliczu niebezpieczeństw w kontaktach z żywiołami;

•        wyrobienie postawy zaufania wobec pracowników policji, straży pożarnej, znajomość numerów telefonów alarmowych;

•        dostrzeżenie potrzeby ochrony życia i zdrowia własnego oraz kolegów.

 

 

 

 

Korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

Zadania do realizacji

 

1.

Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami:

•   nauczanie w formie konsultacji wspomaganej komputerem,

•   korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych i prac kontrolowanych oraz konsultowania się dziecka z nauczycielem różnymi sposobami (telefon, poczta elektroniczna, Skype),

•   wymiana informacji miedzy nauczycielem, a rodzicem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przesyłanie zadań/ propozycji jako posty,

•   tworzenie poczty grupowej.

 

 

2.

Ustalenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności dzieci, w tym informowania rodziców o postępach dziecka w nauce podczas edukacji zdalnej.

 

3.

Ustalenie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których dzieci i ich rodzice mogą korzystać:

•   materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

•   materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.

 

 

4.

Ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań przedszkola z zakresu kształcenia na odległość – raport tygodniowy.

 

5.

Bezpieczne korzystanie z internetu„Dzień bezpiecznego internetu” – inicjatywa mająca na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego.

luty

6.

Udział w projekcie: "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" - moduł II

 

7.

 

 

8.

Planowanie zajęć z zakresu podstaw kodowania z wykorzystaniem maty do kodowania, gier edukacyjnych

 

9.

 

 

10.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych dzieci poprzez przestrzeganie zapisów "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych" m.in. przechowywanie danych w bezpiecznym miejscu, przetwarzania danych w zakresie nadanym upoważnieniom

 

Spodziewane efekty:

•        wzrost świadomości dzieci o negatywnych konsekwencjach związanych z nadmiernego korzystaniem z internetu/gier komputerowych

•        zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w przedszkolu

•        optymalizacja wypracowanego w przedszkolu systemu nauczania na odległość

 

       

 

3.2.5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Zadania do realizacji

 

1.

Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

 

2.

Opracowanie kodeksu małego ekologa

 

3.

Obchody wybranych świąt z kalendarza świat nietypowych dotyczących ekologii i przyrody. Wykorzystanie scenariuszy zajęć ze strony: "Ekokalendarz" https://www.ekokalendarz.pl/

 

 

 

 

5.

"Akcja-segregacja" – segregowanie papieru w sali/wdrażanie dzieci do oszczędzania papieru i właściwego gospodarowania przyborami dostępnymi na sali

 

6.

Udział w akcji „Sprzątanie Świata” – porządkowanie ogrodu przedszkolnego i otoczenia przedszkola wspólnie z pracownikami przedszkola. Dostrzeganie i ocena przez dzieci piękna otaczającej przyrody.

 

7.

Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w toku bezpośredniej obserwacji

 

8.

Urządzanie kącików przyrody przez cały rok szkolny, zgodnie z tematykami i aktualną porą roku

 

9.

Zajęcia z wykorzystaniem map Polski - zwrócenie uwagi na zróżnicowanie regionów Polski charakteryzujących się różnym ukształtowaniem terenu, bogactwami naturalnymi i różną roślinnością,

 

10.

„Mini-olimpiada ekologiczna"- zorganizowanie międzygrupowego turnieju wiedzy podczas którego przedszkolaki będą miały możliwość wykazania się posiadaną wiedzą na temat ekologii.

 

 

Spodziewane efekty:

•        ukształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie oraz środowisko naturalne/postawa szacunku wobec innych i przyrody

•        rozwijanie zamiłowania do piękna przyrody.

•        poszerzanie wiedzy na temat środowiska dzieci

•        postrzeganie i rozumienie przez dzieci zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie

•        nabieranie odpowiedzialności i troski o otaczający świat zwierząt i roślin.

•        wzrost świadomości zagrożeń ekologicznych

 

       

 

 1. Konkursy dla dzieci i nauczycieli

 

Udział w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne: plastycznych, muzycznych, recytatorskich, przyrodniczych i ekologicznych.

Korzystanie z bazy konkursów na stronach:

https://blizejprzedszkola.pl/konkursy

https://konkursydladzieci.eu/

 

W zależności od możliwości dzieci.

 

5. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2021/2022

Przedszkole w Szymanowie

 

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

Uwagi

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Wrzesień – 01.09.

 

2.

Dzień Kropki

Wrzesień – 15.09

 

3.

Dzień Przedszkolaka

Wrzesień – 20.09

 

4.

Dzień chłopca

Wrzesień

 

5.

Akcja - „Sprzątanie świata”

Wrzesień

 

6.

Wyciecka do lasu  -leśniczy

Wrzesień /październik

 

7.

Dzień Edukacji Narodowej

Październik

 

8.

Światowy dzień mycia rąk

 15.10.

 

9.

Dzień Niepodległości

Listopad

 

10.

Odwiedziny zmarłych

Październik/listopad

 

11.

Andrzejki – poznajemy tradycje

Listopad

 

12.

Mikołajki

Grudzień

 

13.

Spotkanie wigilijne

Grudzień

 

14.

Szanujemy starszych – Dzień Babci i Dziadka

Styczeń

 

15.

Bal karnawałowy

Styczeń

 

16.

Dzień Bezpiecznego internetu

11 luty

 

17.

Rawicz – najbliższa okolica

Styczeń/ luty

 

18.

Dzień Kobiet

Marzec

 

19.

Marzanna – poznajemy tradycje

Marzec

 

20.

Zajączek – kultywujemy tradycje

Kwiecień

 

21.

Światowy Dzień Ziemi

Kwiecień

 

22.

Dzien postaci z bajek

Maj

 

23.

Dzień flagi

Maj

 

24.

Dzień Stażaka – wycieczka do remizy strażackiej

Maj

 

25.

Wizyta w pasiece pszczelarskiej

Maj

 

26

Wycieczka turystyczna

Maj/czerwiec

 

27.

Piknik Rodzinny – Świeto mamy i taty

Maj/ Czerwiec

 

28.

Pożegnanie Starszaków

Czerwiec

 

 

 

 

Przedszkole w Dębnie Polskim

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

Uwagi

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Wrzesień

 

2.

Narodowy Dzień Sportu

Wrzesień

 

3.

Dzień Przedszkolaka

Wrzesień – 20.09

 

4.

Akcja - „Sprzątanie świata”

Wrzesień

 

5.

Dzień chłopca

Wrzesień

 

6.

Wizyta policjantów

Wrzesień /październik

 

7.

Wycieczka do lasu  -leśniczy

Wrzesień /październik

 

8.

Światowy Dzień Uśmiechu

Październik

 

9.

Dzień bezpiecznego komputera

Październik

 

10.

Pasowanie na Przedszkolaka

Październik/listopad

 

11.

Dzień Edukacji Narodowej

Październik

 

12

Dzien Kredki

Listopad

 

13.

Dzień Niepodległości

Listopad

 

14.

Andrzejki

Listopad

 

15.

Wizyta górników

Grudzień

 

16.

Mikołajki

Grudzień

 

17.

Spotkanie wigilijne

Grudzień

 

18.

Szanujemy starszych – Dzień Babci i Dziadka

Styczeń

 

19.

Wycieczka do Rawicza

Styczeń

 

20

Bal karnawałowy

Styczeń/luty

 

21

Walentynki

Luty

 

22

Dzień Kobiet

Marzec

 

23.

Powitanie wiosny

Marzec

 

24.

Wielkanocne śniadanie - Zajączek

Kwiecień

 

25.

Światowy Dzień Ziemi

Kwiecień

 

26.

Dzień Flagi

Maj

 

27.

Dzień Strażaka

Maj

 

28.

Tydzień bibliotek

Maj

 

29.

Pasieka pszczelarska

Maj

 

30.

Dzień Matki

Maj

 

31.

Święto Polskiej Muzyki i Plastyki

Maj

 

32.

Dzień Postaci z Bajek

Maj

 

33.

Dzień Marchewki

Maj

 

34.

Dzień Jabłka

Maj

 

35.

Dzień Mleka

Maj

 

36.

Światowy Dzień Wiatru

Maj

 

37.

Dzień Przyjaciela

Czerwiec

 

38.

Piknik Rodzinny

Czerwiec

 

39.

Wycieczka turystyczna

Maj/Czerwiec

 

40.

Pożegnanie starszaków

Czerwiec

 

 

 

 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

L.p

Instytucje

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi – rodzicami przedszkolaków (plan - doradztwo zawodowe)

 

 

2.

Przedszkole w Szymanowie – Dębno Polskie

 

 

3.

Szkoła Podstawowa w Sierakowie

 

 

4.

Caritas – Kościół św. Andrzeja Boboli

 

 

5.

Akcja Katolicka Przy Parafii Farnej w Rawiczu

 

 

6.

Biblioteka dla dzieci

 

 

7.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

 

 

8.

Nadleśnictwo

 

 

9.

Policja

 

 

10.

Straż pożarna

 

 

11.

Ratownicy medyczni

 

 

12.

Muzeum

 

 

13.

Dom Kultury

 

 

14.

Lokalne firmy

 

 

15.

Lokalne media – promocja przedszkola

 

 

16.

Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rawiczu

 

 

 

 1. Plan współpracy z rodzicami – załącznik nr 1

 

 

 

8. Przydział zadań i zajęć dodatkowych z dziećmi

 

Lp.

Zadanie dodatkowe

Nazwisko i imię nauczyciela

1.

Prowadzenie kroniki przedszkolnej

Beata Niedbała, Alina Klimaszewska

2.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

Beata Niedbała, Alina Klimaszewska

3.

Dekoracja holu

Alina Klimaszewska

4.

Kącik dla rodziców

Beata Niedbała, Alina Klimaszewska

5.

Sprzęt sportowo-rekreacyjny

Beata Niedbała, Alina Klimaszewska

6.

Protokoły rady pedagogicznej

Alina Klimaszewska

 

9. Zespoły zadaniowe nauczycieli

 

Lp.

Nazwa zespołu

Skład zespołu

 Terminy realizacji

1.

Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedegogicznej

Alina Klimaszewska, Alicja Klemczak

 

2.

Zespół do spraw statutu, modyfikacji regulaminów i procedur

Beata Niedbała, Tomasz Machowiak

 

3.

 Zespół do spraw promocji przedszkola

Alina Klimaszewska, Beata Niedbała, Justyna Tokarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej Zespołu Przedszkolnego w Szymanowie w roku szkolnym 2021/2022

 

L.p

Termin

Rodzaj rady pedagogicznej

                      Tematyka    ( propozycje porządku zabrań )

1.

Sierpień

Rada organizacyjna

1. Przypomnienie wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora

2. Zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 2021/2022

3.Zapoznanie z kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022

4.Omówienie spraw organizacyjnych

5.Przydział nauczycielom stałych zajęć edukacyjnych

6.Przedstawienie i zaopiniowanie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu

7.Powołanie , uaktualnienie zespołów zadaniowych, zatwierdzenie

8. Ustalenie zestawów programów wychowania przedszkolnego

9.Nowelizacja statutu, regulaminów

10.Omówienie dokumentacji przebiegu nauczania , wychowania i opieki oraz sposobu jej prowadzenia

11.Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS oraz regulaminy wewnętrzne

12.Omówienie nowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie przedszkolaka

13.Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz organizacji wycieczek przedszkolnych

14.Przegląd pomieszczeń i placu przedszkolnego – stopień przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego

15. Sprawy bieżące.

 

2.

Wrzesień

Rada organizacyjna

1.Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022

2.Przedstawienie planów zespołów zadaniowych

3.Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru pedagogicznego

w tym planu dofinansowania i doskonalenia zawodowego

4.Realizacja podstawy programowej – zadania i obowiązki nauczyciela

5.Sprawy bieżące

3.

Październik/listopad

Rada szkoleniowa

1.Szkolenie rady pedagogicznej. Temat wynikający z zadań pracy przedszkolak

2.Sprawy bieżące – przedstawienie do zaopiniowania założeń planu finansowego na kolejny rok budżetowy

 

4.

Styczeń/luty

Rada półroczna - podsumowująca

1.Informacja dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w pierwszym półroczu

2.Ustalenie wniosków i kierunków zdań do pracy na II półrocze bieżącego roku szkolnego

3.Przedstawienie wyników pracy indywidualnej, wspierającej rozwój dziecka prowadzonej w pierwszym półroczu (pomoc psychologiczno – pedagogiczna), dzielenie się wiedzą, opracowanie dobrych rozwiązań podnoszących jakość pracy

4.Omówienie wyników dokonanych obserwacji rozwoju dziecka

5.Sprawy bieżące

5.

Kwiecień

Rada szkoleniowa

1.Informacja o gotowości szkolnej dzieci

2.Przedstawienie i zaopiniowanie arkusza organizacji pracy na kolejny rok szkolny

3.Szkolenie rady pedagogicznej wg harmonogramu

4.Wydanie opinii  o programach wychowania przedszkolnego realizowanych w bieżącym roku szkolnym

5.Wnioski o dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny

6.

Czerwiec

Rada podsumowująca

1. Sprawozdanie z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego dyrektora za miniony rok szkolny

2. Podsumowanie rocznej pracy przedszkola, wnioski do dalszej pracy

 

 

 

 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Zespołu Przedszkolnego w Szymanowie zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2021/2022 z dnia 31.08.2021 r.

 

 1. Bata Niedbała
 2. Alina Klimaszewska
 3. Justyna Tokarz
 4. Tomasz Machowiak
 5. Alicja Klemczak

 

Data dodania: 2019-06-04 13:52:54
Data edycji: 2022-03-22 17:00:17
Ilość wyświetleń: 1200

"Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat."

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej